Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Adesh.nl

Betalingsvoorwaarden en behandelingsovereenkomst voor cliënten conform de WGBO normen.

Artikel 1
Alle bepalingen conform de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met Adesh.nl dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet tijdige betaling (binnen 14 dagen na factuurdatum), is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening mag worden gebracht.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het versturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling, geldt onverkort dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door uitblijven van betaling, dient zoveel mogelijk door therapeut en cliënt beperkt te worden. Deze regeling hoort bij de standaard samenwerkingsovereenkomst met alle opdrachtgevers.

Adesh.nl   Website: www.adesh.nl E-mail: consult@adesh.nl